Close

History of Collectors

Sr. No. Name Year
1 J. N. Rose 1854
2 G Inverarity 1860
3 F  S. Chapman 1862
4 J. R. Arthur 1865
5 H. B. Boswell 1871
6 J. H. Grant 1873
7 J. G. Moore 1875
8 C. G. Blothwet 1878
9 T. H. Stewart 1879
10 W. Lee. Warner 1881
11 W. R. Pratt 1881
12 J. King 1883
13 G F. M. Grant 1886
14 H. A. Acworth 1887
15 A. Keyser 1888
16 R. E. Candy 1890
17 Sir. R. A. Lamb 1892
18 W. C. Rand 1894
19 W. W. Loch 1894
20 C. B. Winchester 1896
21 C. G. Dodgson 1898
22 J. Dec. Atkins 1901
23 A. C. Logan 1904
24 S. R. Arthur 1905
25 A. R. Bonus 1909
26 L. J. Mound Ford 1911
27 B. E. Brendon 1913
28 Sir. J. Ghosal 1918
29 H. V. Braham 1919
30 E. L. Moysey 1919
31 A. Master 1922
32 Sir. J. Ghosal 1922
33 C. H. Bristow 1923
34 Sir. J. Ghosal 1923
35 M. S. Jaykar 1923
36 M. Webb 1924
37 H. D. Baskerville 1925
38 M. Webb 1925
39 G. P. Brander 1927
40 J. Abbott 1928
41 J. Monteath 1928
42 S. Aminuddin 1930
43 A. M. Mackmillan 1931
44 R. S. Hiremath 1931
45 H. V. Braham 1932
46 Hamid A. Ali 1933
47 C. N. Millard 1936
48 T. T. Kothavala 1936
49 C. N. Millard 1937
50 M. J. Dixit 1938
51 W N. Bakhtyar 1939
52 W. G. Hulland 1939
53 S. A. Ghatge 1941
54 B. P. Patel 1941
55 A. H. Dracup 1941
56 B. K. Patel 1941
57 D. G. Chambers 1942
58 A. I. Dias 1945
59 S. B. Hubli 1947
60 M. N. Heble 1951
61 P. B. Patil 1951
62 L. S. Lulla 1951
63 H. S. Khan 1955
64 L. S. Lulla 1956
65 M. B. Salvi 1956
66 B. K. Shetye 1959
67 M. A. Deshmukh 1960
68 A. V. Desai 1964
69 S Padmanabhan 1967
70 K. V. Desai 1968
71 N. M. Deosthale 1970
72 D K Afzulpurkar 1972
73 S. R Kakodkar 1973
74 B. N. Bahadur 1975
75 Arun Bhatiya 1977
76 V. P. Raja 1980
77 B. R. Sawant 1982
78 Suresh Chandra 1985
79 S. K. Jambavadekar 1987
80 M. Ramaswami 1987
81 S. L. Kulkarni 1987
82 V. B. Patil 1990
83 Dr. Bhagawan Sahai 1993
84 Shri. Anilrao Pawar 1994
85 Shri. S. K. Singh 1994
86 Shri. Vanadanna Khullar 1996
87 Shri. Anil Diggikar 1998
88 Shri. Omprakash Gupta 2001
89 Shri. S. B. Patil 2004
90 Shri.Vikas Deshmukh 2007
91 Shri. S. P. Kadupatil 2010
92 Dr. Ramaswami, N. 2011
93 Shri. Ashwin Mudgal 2014
94 Shrimati Shweta Singhal 2017
95 Shri. Shekhar Singh 2020
96  Shri. Ruchesh Jaivanshi 2022  
97 Shri. Jitendra Dudu 2023 to till date