Close

History of Collectors

Sr. No.

Name

Year

1

J. N. Rose

1854

2

G Inverarity

1860

3

F  S. Chapman

1862

4

J. R. Arthur

1865

5

H. B. Boswell

1871

6

J. H. Grant

1873

7

J. G. Moore

1875

8

C. G. Blothwet

1878

9

T. H. Stewart

1879

10

W. Lee. Warner

1881

11

W. R. Pratt

1881

12

J. King

1883

13

G F. M. Grant

1886

14

H. A. Acworth

1887

15

A. Keyser

1888

16

R. E. Candy

1890

17

Sir. R. A. Lamb

1892

18

W. C. Rand

1894

19

W. W. Loch

1894

20

C. B. Winchester

1896

21

C. G. Dodgson

1898

22

J. Dec. Atkins

1901

23

A. C. Logan

1904

24

S. R. Arthur

1905

25

A. R. Bonus

1909

26

L. J. Mound Ford

1911

27

B. E. Brendon

1913

28

Sir. J. Ghosal

1918

29

H. V. Braham

1919

30

E. L. Moysey

1919

31

A. Master

1922

32

Sir. J. Ghosal

1922

33

C. H. Bristow

1923

34

Sir. J. Ghosal

1923

35

M. S. Jaykar

1923

36

M. Webb

1924

37

H. D. Baskerville

1925

38

M. Webb

1925

39

G. P. Brander

1927

40

J. Abbott

1928

41

J. Monteath

1928

42

S. Aminuddin

1930

43

A. M. Mackmillan

1931

44

R. S. Hiremath

1931

45

H. V. Braham

1932

46

Hamid A. Ali

1933

47

C. N. Millard

1936

48

T. T. Kothavala

1936

49

C. N. Millard

1937

50

M. J. Dixit

1938

51

W N. Bakhtyar

1939

52

W. G. Hulland

1939

53

S. A. Ghatge

1941

54

B. P. Patel

1941

55

A. H. Dracup

1941

56

B. K. Patel

1941

57

D. G. Chambers

1942

58

A. I. Dias

1945

59

S. B. Hubli

1947

60

M. N. Heble

1951

61

P. B. Patil

1951

62

L. S. Lulla

1951

63

H. S. Khan

1955

64

L. S. Lulla

1956

65

M. B. Salvi

1956

66

B. K. Shetye

1959

67

M. A. Deshmukh

1960

68

A. V. Desai

1964

69

S Padmanabhan

1967

70

K. V. Desai

1968

71

N. M. Deosthale

1970

72

D K Afzulpurkar

1972

73

S. R Kakodkar

1973

74

B. N. Bahadur

1975

75

Arun Bhatiya

1977

76

V. P. Raja

1980

77

B. R. Sawant

1982

78

Suresh Chandra

1985

79

S. K. Jambavadekar

1987

80

M. Ramaswami

1987

81

S. L. Kulkarni

1987

82

V. B. Patil

1990

83

Dr. Bhagawan Sahai

1993

84

Shri. Anilrao Pawar

1994

85

Shri. S. K. Singh

1994

86

Shri. Vanadanna Khullar

1996

87

Shri. Anil Diggikar

1998

88

Shri. Omprakash Gupta

2001

89

Shri. S. B. Patil

2004

90

Shri.Vikas Deshmukh

2007

91

Shri. S. P. Kadupatil

2010

92

Dr. Ramaswami, N.

2011

93

Shri. Ashwin Mudgal

2014

94

Shrimati Shweta Singhal

2017

95

Shri. Shekhar Singh

2020 

96

 Shri. Ruchesh Jaivanshi

2022 to till date