Close

नगर पालिका

नगर पालिका, पाटण

मुख्याधिकारी, पाटण

नगर पालिका, फलटण

मुख्याधिकारी फलटण

दूरध्वनी : 02166-222325

नगर पालिका, मलकापूर

मुख्याधिकारी मलकापूर

दूरध्वनी : 02164-241324

नगर पालिका, मेढा

मुख्याधिकारी, मेढा

दूरध्वनी : 02378-285216

नगर पालिका, वडूज

मुख्याधिकारी, वडूज

दूरध्वनी : 02161-231283-232257

नगर पालिका, वाई

मुख्याधिकारी वाई

दूरध्वनी : 02167-220022