पालकमंत्री, सातारा
मा. विजय सोपानराव शिवतारे राज्यमंत्री जलसंपदा, जलसंधारण व संसदीय कार्य महाराष्ट्र राज्य तथा पालक मंत्री, सातारा जिल्हा
सह पालकमंत्री
मा. सदाशिव खोत राज्यमंत्री कृषि व फलोत्पादन, पणन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता महाराष्ट्र राज्य तथा सह पालक मंत्री सातारा जिल्हा
जिल्हाधिकारी सातारा
श्रीमती श्वेता सिंघल जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी,जिल्हा सातारा
  • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
  • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
  • प्रतापगड किल्ला.
    प्रतापगड किल्ला
  • कोयना धरण, कोयनानगर.
  • आर्थर सीट

सण / कार्यक्रम

कार्यक्रम नाही