Close
GM
श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पांडुरंग पाटील सन्माननीय मंत्री सहकार, पणन तथा पालक मंत्री -जिल्हा सातारा
जिल्हाधिकारी सातारा
श्री. शेखर सिंग जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, जिल्हा सातारा
  • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
  • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
  • प्रतापगड किल्ला.
    प्रतापगड किल्ला
  • कोयना धरण, कोयनानगर.
  • आर्थर सीट

सण / कार्यक्रम

कार्यक्रम नाही