Close

गावे

अनु. क्र. तहसील एकूण गावे
1 जावळी 153
2 कराड 216
3 खंडाला 65
4 खटाव 139
5 कोरेगाव 138
6 महाबळेश्वर 110
7 माण 104
8 पाटण 338
9 फलटण 125
10 सातारा 205
11 वाई 126