Close

नगर पालिका

नगर पालिका महाबळेश्वर

मुख्याधिकारी महाबळेश्वर

दूरध्वनी : 02168-260220

नगर पालिका म्हसवड

मुख्याधिकारी, म्हसवड

दूरध्वनी : 02373-270221-270252

नगर पालिका रहिमतपूर

मुख्याधिकारी, रहिमतपूर

दूरध्वनी : 02163-23022

नगर पालिका लोणंद

मुख्याधिकारी, लोणंद

दूरध्वनी : 02169-225250-225248

नगर पालिका सातारा

मुख्याधिकारी, सातारा

दूरध्वनी : 02162-239247-234077

नगर पालिका, कराड

मुख्याधिकारी, कराड

दूरध्वनी : 02164-222237-222444

नगर पालिका, कोरेगाव

मुख्याधिकारी, कोरेगाव

दूरध्वनी : 02163-220560

नगर पालिका, खंडाळा

मुख्याधिकारी, खंडाळा

दूरध्वनी : 02169-252212

नगर पालिका, दहिवडी

मुख्याधिकारी, दहिवडी

दूरध्वनी : 02165-220945

नगर पालिका, पाचगणी

मुख्याधिकारी, पाचगणी

दूरध्वनी : 02168-240244