Close

रुग्णालये

उप जिल्हा रुग्णालय

फलटण
दूरध्वनी : 02166-220943

जिल्हा शासकीय रुग्णालय

देशमुख कॉलनी सातारा
दूरध्वनी : 02162-237852

स्व. सौ. वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालय

कराड
दूरध्वनी : 02162-222459-221020