Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शस्त्र व जमावबंदी आदेश 14/09/2021 23/09/2021 पहा (3 MB)
प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी मिटिंग प्रेस नोट 22/07/2021 22/07/2022 पहा (529 KB)
HLMC सभेचे इतिवृत्त-Dt. 03/02/2021

HLMC सभेचे इतिवृत्त –  Dt. 03/02/2021

 

28/06/2021 28/06/2022 पहा (6 MB)
कलम 11 खाली अधिसूचना 

 1.मौजे रायघर, ता. जि. सातारा येथील जमिनी आंबळे पुरक जलाशयासाठी संपादन.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील तरतुदीनुसार कलम 11 खालील अधिसूचना प्रसिध्दी बाबत.

 

 2      मौजे आंबळे, ता. जि. सातारा येथील जमिनी आंबळे पुरक जलाशयासाठी संपादन.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील तरतुदीनुसार कलम 11 खालील अधिसूचना प्रसिध्दी बाबत.

28/06/2021 28/12/2021 पहा (3 MB) AAMBALE kalam11 (2 MB)
नोटीस – मौजे करंजे तर्फ सातारा – उपविभागीय अधिकारी सातारा 02/06/2021 02/06/2022 पहा (2 MB)
अधिसूचना कलम ११ – उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र.९ सातारा 01/05/2021 01/06/2022 पहा (2 MB)
अधिसूचना कलम ११ चे पोटकलम -१ , उपविभागीय अधिकारी वाई. 17/05/2021 01/06/2022 पहा (2 MB)
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) अधिनियम, २०१३ जिल्हास्तरावर गठीत केलेली स्थानिक तक्रार निवारण समिती 22/04/2021 01/04/2022 पहा (908 KB)
जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवाल – 2021 गौणखनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा 06/04/2021 01/04/2022 पहा (8 MB)
मौजे तरफड ,ता. फलटण, जि.सातारा एसआर नंबर ८८९ ची कलम ११ अधिसुचना 18/03/2021 18/03/2022 पहा (335 KB)
पुराभिलेख