Close

सातारा परिषदेकडील गट क व गट ड संवर्गातील अनुसूचित जमातीमधील (ST) पदे भरणेसाठीची जाहिरात सन २०१९-२०

सातारा परिषदेकडील गट क व गट ड संवर्गातील अनुसूचित जमातीमधील (ST) पदे भरणेसाठीची जाहिरात सन २०१९-२०
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सातारा परिषदेकडील गट क व गट ड संवर्गातील अनुसूचित जमातीमधील (ST) पदे भरणेसाठीची जाहिरात सन २०१९-२०

सातारा परिषदेकडील गट क व गट ड संवर्गातील अनुसूचित जमातीमधील (ST) पदे भरणेसाठीची जाहिरात सन २०१९-२०

30/12/2019 06/01/2020 पहा (744 KB) Final_ZPSatara_Advertisment (221 KB)