Close

भूसंपादन सातारा – मौजे वडूथ ता.जि.सातारा येथील खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत जाहीर नोटीस.

भूसंपादन सातारा – मौजे वडूथ ता.जि.सातारा येथील खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत जाहीर नोटीस.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भूसंपादन सातारा – मौजे वडूथ ता.जि.सातारा येथील खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत जाहीर नोटीस. 04/02/2020 04/02/2021 पहा (2 MB)