Close

भूसंपादन सातारा – मौजे कोरेगाव

भूसंपादन सातारा – मौजे कोरेगाव
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भूसंपादन सातारा – मौजे कोरेगाव

प्रस्तावित सार्वजनिक रस्त्यासाठी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादन करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस 

06/03/2020 06/12/2020 पहा (1 MB)