Close

भूसंपादन,किरोली

भूसंपादन,किरोली
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भूसंपादन,किरोली

मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वे लाईन बांधणी करिता, मौजे किरोली, ता.कोरेगाव जि.सातारा येथील संबंधित भूधारकांची खाजगी जमीन,शासनाच्या प्रचलित धोरणा प्रमाणे खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस

25/10/2018 25/01/2019 पहा (935 KB)