Close

खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत जाहीर नोटीस

खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत जाहीर नोटीस

प्रस्तावित पुणे मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वेलाईन बांधणी करीत, मौजे पाडेगाव व बालुपाटलाचीवाडी, ता.खंडाळा जि. सातारा 

31/01/2020 30/01/2021 पहा (2 MB)