Close

कलम 11 खाली अधिसूचना 

कलम 11 खाली अधिसूचना 
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कलम 11 खाली अधिसूचना 

 1.मौजे रायघर, ता. जि. सातारा येथील जमिनी आंबळे पुरक जलाशयासाठी संपादन.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील तरतुदीनुसार कलम 11 खालील अधिसूचना प्रसिध्दी बाबत.

 

 2      मौजे आंबळे, ता. जि. सातारा येथील जमिनी आंबळे पुरक जलाशयासाठी संपादन.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील तरतुदीनुसार कलम 11 खालील अधिसूचना प्रसिध्दी बाबत.

28/06/2021 28/12/2021 पहा (3 MB) AAMBALE kalam11 (2 MB)