Close

सार्वजनिक सुविधा

रुग्णालये

उप जिल्हा रुग्णालय

फलटण

दूरध्वनी : 02166-220943

जिल्हा शासकीय रुग्णालय

देशमुख कॉलनी सातारा

दूरध्वनी : 02162-237852

बँका

कॉर्पोरेशन बँक, सातारा

पोवई नाका, सातारा

दूरध्वनी : 02162-234252

बँक ऑफ इंडिया

पोवई नाका सातारा

दूरध्वनी : 02162-239142

आगार व्यवस्थापक

आगार व्यवस्थापक, कराड

कराड

दूरध्वनी : 02164-222563

आगार व्यवस्थापक, कोरेगाव

कोरेगाव

दूरध्वनी : 02163-220221

नगर पालिका

नगर पालिका महाबळेश्वर

मुख्याधिकारी महाबळेश्वर

दूरध्वनी : 02168-260220

नगर पालिका म्हसवड

मुख्याधिकारी, म्हसवड

दूरध्वनी : 02373-270221-270252

रक्त पेढी

अक्षय रक्तपेढी, सातारा

अक्षय रक्तपेढी, सातारा

दूरध्वनी : 02162-230730

कृष्णा ब्लड बँक कराड

कृष्णा ब्लड बँक कराड

दूरध्वनी : 02164-241554