Close

माहितीचा अधिकार

आरटीआय अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विविध विभागांची माहिती खालील प्रमाणे आहे

  1. जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय [पिडीएफ]
  2. जिल्हा पुरवठा कार्यालय [पिडीएफ, 8.7 एमबी ]
  3. भूसम्पादन कार्यालय क्र. 4  ==>  [  1-7-2023 ते 31-12-2023 माहिती अधिकार माहिती (1) ]       [ 1-1-2023 ते 30-6-2023 माहिती अधिकार माहिती ]
  4. भूसम्पादन कार्यालय क्र. 9 [पीडीएफ 3एमबी]
  5. रोजगार हमी योजना शाखा [पीडीएफ 100केबी ]
  6. ग्राम पंचायत शाखा [पीडीएफ 2एमबी]
  7. भू संपादन कार्यालय क्र. 2 [पीडीएफ 653 केबी ]
  8. भूसंपादन कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम क्र. 16 [पीडीएफ 1.6 एमबी]
  9. भू संपादन कार्यालय क्र.21 [पीडीएफ 5एमबी]
  10. मनोरंजन कर शाखा [पीडीएफ 3एमबी]
  11. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी शाखा [पीडीएफ 470केबी ]
  12.  संजय गांधी योजना शाखा [पीडीएफ 250 केबी ]
  13.  उप विभागीय अधिकारी, पाटण [पीडीएफ 6एमबी]
  14.  फौजदारी शाखा [पीडीएफ 6एमबी]
  15. उप विभागीय अधिकारी, फलटण [पीडीएफ 5एमबी]
  16. सामान्य शाखा [पीडीएफ 1एमबी]
  17. नियोजन शाखा [पीडीएफ 4एमबी] 
  18. कुळकायदा शाखा [पीडीएफ 1.92एमबी]
  19.  उप विभागीय अधिकारी, सातारा [पीडीएफ 5एमबी]
  20. तहसील कार्यालय, माण [पीडीएफ 4एमबी]
  21. महसूल शाखा [पीडीएफ 2एमबी]  
  22. उप विभागीय अधिकारी, कोरेगाव [पीडीएफ 7एमबी]
  23. जिल्हाधिकारी निवडणूक अधिकारी ,सातारा [पीडीएफ 1.88एमबी ]
  24. तहसील कार्यालय, खंडाळा [पीडीएफ 5.49 एमबी]
  25. तहसील कार्यालय, खटाव [पीडीएफ 5.66 एमबी]
  26. उपविभागीय अधिकारी,कराड [पीडीएफ 6.54 एमबी]
  27. अपिल शाखा [पीडीएफ 237 केबी]
  28. नगरपरिषद प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय,सातारा [२.८० एमबी]
  29. तह्सिल कार्यालय, जावली [9एम बी]
  30. उप विभागीय अधिकारी, मान [5 एम बी]
  31. उप विभागीय अधिकारी, वाई [4 एमबी]
  32. तहसील कार्यालय कोरेगाव [4.91 एमबी]
  33. तहसील कार्यालय सातारा [७.५८एमबी]
  34. तहसील कार्यालय पाटण  [७एमबी]
  35. तहसील कार्यालय महाबळेश्वर [९एमबी]
  36. गौण खनिज शाखा [१.९३एमबी]
  37. भूसम्पादन कार्यालय समन्वय [2 एमबी]
  38. लेखा शाखा [१.९३एमबी]

माहितीचा अधिकार – महाराष्ट्र शासन संकेत स्थळ1-7-2023 ते 31-12-2023 माहिती अधिकार माहिती (1)