माहितीचा अधिकार

आरटीआय अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विविध विभागांची माहिती खालील प्रमाणे आहे

    1. जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय [पिडीएफ, 2.6 एमबी]
    2. जिल्हा पुरवठा कार्यालय [पिडीएफ, 8.7 एमबी ]
    3. भुमी संपादन कार्यालय क्र. 21 [पिडीएफ, 3.8 एमबी]
    4. ग्राम पंचायत शाखा [पिडीएफ, 2.4 एमबी ]
    5. भूसम्पादन कार्यालय क्र. 4 [पीडीएफ 522केबी ]
    6. भूसम्पादन कार्यालय क्र. 9 [पीडीएफ 3एमबी]
    7. रोजगार हमी योजना शाखा [पीडीएफ 100केबी ]
    8. ग्राम पंचायत शाखा [पीडीएफ 2एमबी]
    9. भू संपादन कार्यालय क्र. 2 [पीडीएफ 653 केबी ]
    10. भूसंपादन कार्यालय क्र. 16 [पीडीएफ 1.6 एमबी]
    11. भू संपादन कार्यालय क्र.21 [पीडीएफ 5एमबी]
    12. मनोरंजन कर शाखा [पीडीएफ 3एमबी]
    13. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी शाखा [पीडीएफ 470केबी ]
    14.  संजय गांधी योजना शाखा [पीडीएफ 250 केबी ]
    15.  उप विभागीय अधिकारी, पाटण [पीडीएफ 6एमबी]
    16.  फौजदारी शाखा [पीडीएफ 6एमबी]
    17. उप विभागीय अधिकारी, फलटण [पीडीएफ 5एमबी]
    18. सामान्य शाखा [पीडीएफ 1एमबी]
    19. नियोजन शाखा [पीडीएफ 4एमबी]
    20. कुळकायदा शाखा [पीडीएफ 1.92एमबी]
    21.  उप विभागीय अधिकारी, सातारा [पीडीएफ 5एमबी]
    22. तहसील कार्यालय, माण [पीडीएफ 4एमबी]
    23. महसूल शाखा [पीडीएफ 2एमबी]  
    24. उप विभागीय अधिकारी, कोरेगाव [पीडीएफ 7एमबी]
    25. जिल्हाधिकारी निवडणूक अधिकारी ,सातारा [पीडीएफ 1.88एमबी ]
    26. तहसील कार्यालय, खंडाळा [पीडीएफ 5.49 एमबी]

 

माहितीचा अधिकार – महाराष्ट्र शासन संकेत स्थळ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]