माहितीचा अधिकार

आरटीआय अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विविध विभागांची माहिती खालील प्रमाणे आहे

  1. जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय [पिडीएफ, 2.6 एमबी]
  2. जिल्हा पुरवठा कार्यालय [पिडीएफ, 8.7 एमबी ]
  3. भुमी संपादन कार्यालय क्र. 21 [पिडीएफ, 3.8 एमबी]
  4. ग्राम पंचायत शाखा [पिडीएफ, 2.4 एमबी ]
  5. भूसम्पादन कार्यालय क्र. 4 [पीडीएफ 522केबी ]
  6. भूसम्पादन कार्यालय क्र. 9 [पीडीएफ 3एमबी]
  7. रोजगार हमी योजना शाखा [पीडीएफ 100केबी ]
  8. ग्राम पंचायत शाखा [पीडीएफ 2एमबी]
  9. भू संपादन कार्यालय क्र. 2 [पीडीएफ 653 केबी ]
  10. भूसंपादन कार्यालय क्र. 16 [पीडीएफ 1.6 एमबी]
  11. भू संपादन कार्यालय क्र.21 [पीडीएफ 5एमबी]
  12. मनोरंजन कर शाखा [पीडीएफ 3एमबी]
  13. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी शाखा [पीडीएफ 470केबी ]
  14.  संजय गांधी योजना शाखा [पीडीएफ 250 केबी ]
  15.  उप विभागीय अधिकारी, पाटण [पीडीएफ 6एमबी]
  16.  फौजदारी शाखा [पीडीएफ 6एमबी]
  17. उप विभागीय अधिकारी, फलटण [पीडीएफ 5एमबी]
  18. सामान्य शाखा [पीडीएफ 1एमबी]
  19. नियोजन शाखा [पीडीएफ 4एमबी]
  20. कुळकायदा शाखा [पीडीएफ 1.92एमबी]
  21.  उप विभागीय अधिकारी, सातारा [पीडीएफ 5एमबी]
  22. तहसील कार्यालय, माण [पीडीएफ 4एमबी]
  23. महसूल शाखा [पीडीएफ 2एमबी]  
  24. उप विभागीय अधिकारी, कोरेगाव [पीडीएफ 7एमबी]
  25. जिल्हाधिकारी निवडणूक अधिकारी ,सातारा [पीडीएफ 1.88एमबी ]
  26. तहसील कार्यालय, खंडाळा [पीडीएफ 5.49 एमबी]
  27. तहसील कार्यालय, खटाव [पीडीएफ 5.66 एमबी]
  28. उपविभागीय अधिकारी,कराड [पीडीएफ 6.54 एमबी]
  29. अपिल शाखा [पीडीएफ 237 केबी]

 

माहितीचा अधिकार – महाराष्ट्र शासन संकेत स्थळ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]