माहितीचा अधिकार

आरटीआय अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विविध विभागांची माहिती खालील प्रमाणे आहे

  1. भूसम्पादन कार्यालय क्र. 4 [पीडीएफ 643केबी ]
  2. भूसम्पादन कार्यालय क्र. 9 [पीडीएफ 3एमबी]
  3. रोजगार हमी योजना शाखा [पीडीएफ 100केबी ]
  4. ग्राम पंचायत शाखा [पीडीएफ 2एमबी]
  5. भू संपादन कार्यालय क्र. 2 [पीडीएफ 2एमबी]
  6. भूसंपादन कार्यालय क्र. 16 [पीडीएफ 2एमबी]
  7. भू संपादन कार्यालय क्र.21 [पीडीएफ 5एमबी]
  8. मनोरंजन कर शाखा [पीडीएफ 3एमबी]
  9. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी शाखा [पीडीएफ 470केबी ]
  10.  संजय गांधी योजना शाखा [पीडीएफ 248केबी ]
  11.  उप विभागीय अधिकारी, पाटण [पीडीएफ 6एमबी]
  12.  फौजदारी शाखा [पीडीएफ 6एमबी]
  13. उप विभागीय अधिकारी, फलटण [पीडीएफ 5एमबी]
  14. सामान्य शाखा [पीडीएफ 7एमबी]
  15. नियोजन शाखा [पीडीएफ 4एमबी]
  16. कुळकायदा शाखा [पीडीएफ 1.92एमबी]
  17.  उप विभागीय अधिकारी, सातारा [पीडीएफ 5एमबी]
  18. तहसील कार्यालय, माण [पीडीएफ 4एमबी]
  19. महसूल शाखा [पीडीएफ 2एमबी]  
  20. उप विभागीय अधिकारी, कोरेगाव [पीडीएफ 7एमबी]

 

माहितीचा अधिकार – महाराष्ट्र शासन संकेत स्थळ