माहितीचा अधिकार

आरटीआय अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विविध विभागांची माहिती खालील प्रमाणे आहे

  1. जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय [पिडीएफ, 2.6 एमबी]
  2. जिल्हा पुरवठा कार्यालय [पिडीएफ, 8.7 एमबी ]
  3. ग्राम पंचायत शाखा [पिडीएफ, 2.4 एमबी ]
  4. भूसम्पादन कार्यालय क्र. 4 [पीडीएफ 522केबी ]
  5. भूसम्पादन कार्यालय क्र. 9 [पीडीएफ 3एमबी]
  6. रोजगार हमी योजना शाखा [पीडीएफ 100केबी ]
  7. ग्राम पंचायत शाखा [पीडीएफ 2एमबी]
  8. भू संपादन कार्यालय क्र. 2 [पीडीएफ 653 केबी ]
  9. भूसंपादन कार्यालय क्र. 16 [पीडीएफ 1.6 एमबी]
  10. भू संपादन कार्यालय क्र.21 [पीडीएफ 5एमबी]
  11. मनोरंजन कर शाखा [पीडीएफ 3एमबी]
  12. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी शाखा [पीडीएफ 470केबी ]
  13.  संजय गांधी योजना शाखा [पीडीएफ 250 केबी ]
  14.  उप विभागीय अधिकारी, पाटण [पीडीएफ 6एमबी]
  15.  फौजदारी शाखा [पीडीएफ 6एमबी]
  16. उप विभागीय अधिकारी, फलटण [पीडीएफ 5एमबी]
  17. सामान्य शाखा [पीडीएफ 1एमबी]
  18. नियोजन शाखा [पीडीएफ 4एमबी]
  19. कुळकायदा शाखा [पीडीएफ 1.92एमबी]
  20.  उप विभागीय अधिकारी, सातारा [पीडीएफ 5एमबी]
  21. तहसील कार्यालय, माण [पीडीएफ 4एमबी]
  22. महसूल शाखा [पीडीएफ 2एमबी]  
  23. उप विभागीय अधिकारी, कोरेगाव [पीडीएफ 7एमबी]
  24. जिल्हाधिकारी निवडणूक अधिकारी ,सातारा [पीडीएफ 1.88एमबी ]
  25. तहसील कार्यालय, खंडाळा [पीडीएफ 5.49 एमबी]
  26. तहसील कार्यालय, खटाव [पीडीएफ 5.66 एमबी]
  27. उपविभागीय अधिकारी,कराड [पीडीएफ 6.54 एमबी]
  28. अपिल शाखा [पीडीएफ 237 केबी]
  29. नगरपरिषद प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय,सातारा [२.८० एमबी]

 

माहितीचा अधिकार – महाराष्ट्र शासन संकेत स्थळ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]