Close

तहसील

पद आणि तालुक्याचे नाव एस. टी. डी. तालुका मुख्यालय दूरध्वनी
तहसीलदार, सातारा २१६२ सातारा २३०६८१
तहसीलदार वाई २१६७ वाई २२००१०
तहसीलदार, खंडाळा २१६९ खंडाळा २५२१२८
तहसीलदार, कोरेगाव २१६३ कोरेगाव २२०२४०
तहसीलदार, फलटण २१६६ फलटण २२२२१०
तहसीलदार,  दहीवडी २१६५ माण २२०२३२
तहसीलदार, खटाव २१६१ वडूज २३१२३८
तहसीलदार, कराड २१६४ कराड २२२२१२
तहसीलदार, पाटण २३७२ पाटण २८३०२२
तहसीलदार,  जावळी २३७८ मेढा २८५२२३
तहसीलदार,  महाबळेश्वर २१६८ महाबळेश्वर २६०२२९