Close

एसटीडी आणि पिन कोड

अ.क्रमांक तालुक्याचे नाव एस. टी. डी. पिनकोड
सातारा २१६२ ४१५००१
वाई २१६७ ४१२८०३
खंडाळा २१६९ ४१२८०२
कोरेगाव २१६३ ४१५५०१
फलटण २१६६ ४१५५२३
माण(मुख्यालय-दहीवडी) २१६५ ४१५५०८
खटाव(मुख्यालय-वडूज) २१६१ ४१५५०६
कराड २१६४ ४१५११०
पाटण २३७२ ४१५२०६
१० जावली(मुख्यालय-मेढा) २३७८ ४१५०१२
११ महाबळेश्वर २१६८ ४१२८०६