Close

ई-निविदा नोटीस क्र.१ – पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा.

ई-निविदा नोटीस क्र.१ – पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
ई-निविदा नोटीस क्र.१ – पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा.

खरेदीची बाब :- तलंगा गट ( २३ मादी आणि २ नर ) पुरवठा करणे.

01/02/2020 16/02/2020 पहा (120 KB)