Close

प्रसिद्धीपत्रक

छायाचित्र उपलब्ध नाही

पंतप्रधान सुरक्षा बीमा योजना

प्रकाशित केले: 11/05/2018

शेतीमध्ये अथवा इतर ठिकाणी काम करत असताना ७/१२ धारक शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू आल्यास अथवा अपंगत्व आल्यास त्यास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजने अंतर्गत रक्कम रु…

अधिक